Hatm-i HaceganHATM-İ HACEGAN-I ŞERİF

(Silsile-i Şerife )

Halık-ı arz u semaya eyleriz hamd ü sena,
Ahmed-i muhtarı kıldı aleme nur-i hüda.
Hazreti Sıddıyk u Selman Kasım u Cafer gibi
Eylemiş neşr-i hakikat Beyazıdı rehnüma.
Bü’l-Hasen Zatı mükerrem, Bu Ali kanı kerem,
Yusuf-ı valaşiyem saları ceyş-i asfiya.
Hace Abdulhalik oldu Arif u Mahmud’a pir
Şeyh Ali, Baba, Külal etti cihana rüşana.
Varis-i taht-ı tarikat Şah’ı alem Nakşibend.
Eyledi Hace Alauddin’i hakka pişuva.
Oldu Yakub’e Ubeydullah-ı Ahrar-ı halef,
Hazreti Zahid’le geldi aleme zevk u safa
Nur-ı Çeşm-i ma’rifet Derviş Muhammed Hacegi
Feyz-i Baki’yle cihan-ı ma’nevi, buldu beka.
Hazreti Ahmed müceddit, urvetü’l vüska olup
Şeyh Seyfüddin-i Seyyid-nur’a nurı i’tila.
Habibullah-ı mazhar, Şah Abdullah Pir-i Dehlevi
Hazret-i Halid’le oldu kalb-i salik pür-ziya.
Seyyid-i ali-neseb Taha’l- Hakkari’den sonra,
Pirimiz Taha’l-Hariri,oldu kutb-i evliya.
Haiz-i makam Gavs-ı Müceddid Eş Şeyh Muhammed Es’ad Erbili
Menba-i feyz-ilahi , mazhar-ı esrar-ı hak,
Muhammed Muhyiddin-i Haki Bolevi,
Sahibü-t Takva Kibarül Evliya Hacı Ahmet Bolevi,
Bi lütf-i hüda hayatında nice mürde dili ihya edildi.
Her cihetten halkı her an Hakka irşat eyledi.
Son nefeste şahadet Makamın ihraz eyledi
Eyleriz arz-ı dehalet dergah-i Sadaat’a biz.
Es’ad ü ihvan-ı dine marifet kıl ey Hüda.
Ve sallaliahu ala seyidina Muhammedin nurun nur
Subhane’l-Meliki’l Azizi’l-Kadiri’l-Ğafur.

 

 

 

25İstiğfar….., “Esteğfirullah.”

Rabıta-, Şerife.
1 Fatiha-i Şerife.
100 SaIavatı Şerife.

“Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim”

79 Elemneşrahleke-i Şerif

1000 İhlas-ı Şerif

1 Fatiha-i Şerife.

200 SaIavatı Şerife.

500 La havle vela kuvvete illa billah.
200 SaIavatı Şerife.

500 Ya Baki, ente’l-baki.

200 SaIavatı Şerife.

500 Hasbünallahü ve ni’mel-vekil

200 SaIavatı Şerife.

500 Ya Erhame’r-rahimin irhamna.

1 Fatiha-i Şerife.

100 SaIavatı Şerife.

Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdüllillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmeddin. İyyake nağbüdü ve iyyakenastein. İhdines sıratel müstakim. Sıratellezine en amte aleyhim. Gayril Mağdübi aleyjüm. Ve Ledddallin.. İnnellahe
ve melaiketühu yüsallüne alennebiy. Ya eyyühellezine amenü sallu aleyhi ve sellimü teslima. Allahümme salIi ve selim ve barik ala seyyidina Muhammedin  ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sübhane Rabbike Rabbi! izzeti amma yaiıfün ve selamün alel mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin.

 

Esselatü vesselamü aleyke ya ResülAllah
(Salat ve Selam sana olsun, Ey ! Allah’ın elçisi.)


Esselatü vesselamü aleyke ya  HabibAllah

 (Salat ve Selam sana olsun, Ey Allahın sevgilisi)

Esselatü vesselamü aleyke ya  HalilAllah

 (Salat ve Selam sana olsun, Ey Allah’ın dostu.)

 

Esselatü vesselamü aleyke ya NebiyAllah

 (Salat ve Selam sana olsun, Ey  Allah’ın Peygamberi.)

 

Esselatü vesselamü aleyke ya SafiyAllah

 (Salat ve Selam sana olsun, Ey  Allah’ın tertemiz kıldığı zat.)

 

Esselatü vesselamü aleyke ya Hayra Halkıllah

 (Salat ve Selam sana olsun, Ey  Allah’ın Yarattıklarının en hayırlısı.)

• ESSALATU VESSELAMU ALEYKE YA NURA ARŞİLLAH
(Salat ve Selam sana olsun. Ey! Allahın Arşının nuru.)

 • ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA EMİNE VAHYİLLAH
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! ALlah’ın vahyinde kendisine dayanılan.)

• ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA MEN ZEYYENEHULLAH,
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Allah’ın süslediği,donattığı zat.)

• ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA MEN ŞERREFEHULLAH,
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Allah’ın şerefli kıldığı zat.)

• E-SSALATÜ VE5SELAMÜ ALEYKE YA MEN KERREMEHULLAH,
(Salat ve Selam sana olsun. Ey! Allah’ın lütuf ve ikramda bulunduğu zat)

• ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA MEN AZZAMEHULLAH,
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Allah’m hürmet ve riayet ettiği zat)

ESSALATU VESSELAMÜ ALEYKE YA MEN ALLEMEHULLAH,
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Allah’ın öğrettiği, yetiştirdiği zat)

• ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA SEYYİDEL MÜRSELİN,
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Peygamberlerin efendisi.)

• ESSALATU! VESSELAMÜ ALEYKE YA İMAMEL MÜTTEKIN.
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Müttakilerin imamı.)

• ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA HATEMENNEBİYYİN,
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Peygamberlerin sonuncusu.)

• ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA RAHMETEL-LİL ALEMİN,
(Salat ve Selam sana olsun, Ey! Alemlere rahmet olan zat)

ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA ŞEFİAL MÜZNİBİN,
(Salatve Selam sana olsun, Ey! Allahın Günahkarların şefaatçisi)

 

•ESSALATÜ VESSELAMÜ ALEYKE YA RASÜLE RABBİL ALEMİN. SALAVATÜLLAHİ VE MELAİKETİHİ VE ENBİYAİHİ VE RÜSİLİHİ VE HAMELETİHİ ARŞİHİ VE CEMİİ HALKİHİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALA ALİHİ VE SAHBIHI ECMAIN.

 

(Salat ve Selam sana olsun, Ey ! Alemlerin Rabbinin eiçisi. Allah’ın, meleklerinin, nebilerinin, rasüllerinin, hamele i arşın (arşı taşıyan meleklerin), yarattıkların in tamamının duaları, Efendimiz Muhammed (A.S)’ın ,ehl-i beytinin,ashabının hepsinin üzerine olsun.)

 

 

• ALLAHÜMME SALLI ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN ABDIKE VE NEBİYYIKE VE HABİBİKE VE RESULİKENNEBİYYİL ÜMMİYYİ VE ALA ALİHİ VE SAHBİHİ VE SELLİM.

(Allah’ım! Bütün hayır ve iyi dualar, kuiun,sevgiiinümmi peygamber olan elçin, Efendirrz’ Muhammed {A. S) üzerine,onun ehl-i beyti ve arkadaşiarıdost!an) üzerine olsun,kusur ve ayıptan beri olsun.)


•ALLAHÜMME SALLI ALA SEYVİDİNA MUHAMMEDİNİNNEBİYYİL MELİHI SAHİBİL MAKAMİL ALA VELLİSANİL FASİH. (3)
(AIlah’m! Bütün hayır ve iyi dualar, güzel nebi yüce makam sahibi ,açık ve kusursuz söz sahibi Efendimiz Muhammed (A.S.) üzerine olsun.)
 

ALLAHÜMMECAL EFDALA SALAVATİKE EBEDA VE ENMA BERAKATİKE SERMEDA.

VE EZKA TAHIYYATİKE FADLEN VE ADEDA.

ALA EŞREFIL HALAİKİL İNSANİYYEH.

VE MECMAİL HAKAİKIL İMANİYYEH. VE TURİT TECELLİYATİL İHSANİYYEH.

VE ARUSİL MEMLAKATİR RABBANİYYEH.

VE MEHBITI ESRARİR RAHMANİYYEH.

VE VASİTATİ İKDİNNEBİYYİN.

VE MUKADDEMİ CEYŞİL.MÜRSELİN

VE KAİDİ REKBİL ENBİYAİL MÜKERRAMIN.

VE EFDALİL HALKI ECMAİN.

HAMİLİ LİVAİL İZZİL ALA VE MALİKİ EZİMMETİL MECDİL ESNA. ŞAHİDİ ESRARİL EZEL.

VE MÜŞAHIDİ ENVARİSSEVABİGIL ÜVEL.

VE TERCÜMANİ LİSANİL GIDEM.

VE MENBAİL İLMİ VEL HİLMİ VEL HIKEM.

MAZHARİ SIRRİL CUDİL CÜZİYYİ VELKÜLLİYYI

VE İNSANİ AYNİL VÜCUDİL ULVİYYİ VESSÜFLİYYL

( RUH-İ CESEDİLKEVNEYN -3- )

VE AYNİ HAYATİDDAREYN.

ELMÜTEHAKKIKİ Bİ ALA RUTEBİL UBUDİYYEH.

VEL MÜTEHALLİKİ Bİ AHLAKIL MAKAMATİL ISTİFAİYYE.

EL HALİLİL AZAM. VEL HABİBİL EKREM.

SEYYİDİNA MUHAMMEDİN İBNİ ABDİLLAH.

İBNİ ABDİL MUTTALİB.

VEALA SAİRİL ENBİYAİ VEL MÜRSELİN.

VE ALA MELAİKETİKEL MUKARREBİNE

VE ALA İBADİLLAHİSSALİHİN.

MİN EHLİSSEMAVATİ VE EHLİL ERADIN.

KÜLLEMA ZEKERAKEZ ZAKİRUNE VE GAFELE AN ZİKRİKEL GAFİLUN.

VE SELLİM VE RADIYELLAHÜ AN ASHABİ RASÜLİLLAHİ ECMAİN.

(Allah’ım! İnsan olarak yaratılmışların en şereflisi, iman hakikatlerinin merkezi, ihsan olunan tecelliyatın göründüğü, Arif-i Billah (Kendini Hakka verenlerin) yurdunun güneşi, rahmani sırların indiği, peygamberler halkasının sebebi, peygamberler ordusunun öncüsü, Enbiya-i Kiram alayının baş kumandanı, yaratılmışların tamamının en faziletlisi,en yüce ve üstün sancağın taşıyıcısı, en parlak ve üstün bağın sahibi, daha önce geçenlerin sırlarına ve ezeli sırlara şahid olan, en yüce -ezeli- lisanın (Kur’an-ı Kerim’in) tercümanı, ilmin, hilmin (yumuşaklığın,vakarın), hikmetin kaynağı, cüz’i ve külli her türlü sırlarla şereflenmiş, ulvi ve süfli vücutların kaynağı olan insan, (Her iki alemin cesedinin ruhu-3-), dünya ve ahiret hayatının göz bebeği, kulluk rütbelerinin en üstünü ile doğruluğu meydana çıkan, seçilmiş makamlann ahlakı ile ahlakanmış en yüce dost, en güzel sevgili, Efendimiz Abdulmuttalib oğlu Abdullah oğlu Muhammed’i, diğer peygamberler ve elçilerini, senin mukarreb meleklerini, göklerde ve yerlerde bulunan salih kullarını, seni zikreden ve zikrinden gafil olan kullarını ebediyen, bütün hayır ve iyiliklerinin en güzeli ile, sürekli olarak bereketlerinin en çoğu ile, ihsan (cömertlik) ve aded bakımından duaların, selamların en temizi ile donat. AlIah’ın selamı ve nzası, Resülullah’ın ashabının tamamının üzerine olsun.)


Euzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Fa’lem ennehü la ilahe illellah. (Muhammedü’r-rasülullah.)

• Aşr-ı Şerif okunur.

Allah (Celle Celalüh ve amme nevaMı;Veta ılahe ğayruh.)

Aşr-ı Şerif okunur.

  

 

HATM-İ HACEGAN SONUNDA YAPILACAK DUA


Euzübillahirnine’ş-şaytani’r-racim. Bismillahir-Rahmani’ r-Rahim.
Elhamdülillahi Rabbi’l-alemin.Ve’-akıbetü li’l müttekin.Vela udvane illa ale’z-zalimin.Ve’s-salatü ve’s-selamü ala hayra halkihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

Allahümme belliğ misle sevabe hazihi Hatm-ı Hacegan-ı Şerif ve……….Hatmi’l-Kur’ani’l-azim ve ………Hamseti Tevhit-i Şerif ve Tilavet-i Yasin-i Şerif.

Ve evrad-ı kadiriyye ve ezkar-ı latife. Ba’de’l-kabuli minna bi’l-fazli ve’lihsan. Ve ila ruh-i ve darih-i Seyyidi’l-enam ve Misbahi’z-zalem ve Menbeissıdkı ve’s-safa Seyyidina ve mürşidina Muhammedin’il-Mustafa Sallallahü aleyhi ve selem.

Ve ila ervahi baki ihvanihi mine’l-Enbiya- ve’l-Mürselin.Salevatüllahi ve se1amihü aleyhim ecmain.

Ve ila ruh-i Refiki’ş-şefik Seyyidina Ebibekiri’S-Sıddık ve Ömera’l-Faruk ve Osmane’z-Zunnureyn ve Aliyyi’l-Mürteza ve’l-Haseni ve’l-Huseyni ve’lbakiyyeti’ s-sahabeti ve’l-garabeti ve ‘t-tabiin ve’l-eimmeti’l-erbeati’ l- müctehidin. Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain.

Ve ila ervahi cemi i-meşayihi’ s-silsileti’t-turuku’ l-aliyyeh, hususen Nakşibendiyyeh ve’I-Kadiriyyeh ve’l-Kübreviyyeh ve’ s-Sühreverdiyyeh ve’lÇeştiyyeh Kaddesellahu esrarahum aliyyeh.

Ve ila ruh-i İmami’t-tarikati ve Gavsi’l-halikati zil’l-feyzi’l-cari ve’n-Nuri’ssari es-Seyyid eş Şeyh Muhammed Bahaüddini’l-Uvesysi’l-Buhari Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh’i Kutbu’r-Rabbani ve’l-avsi-Samedani es-Seyyid eş-Şeyh Abdülkadir Geylani Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i Meenbei’l-arifin ve’l-Kemal es-Seyyid eş-Şeyh Emir Külal Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruhi Madeni’l-esrar ve’l-meani es-Seyyid eş-Şeyh Ahmede’l-Faruki el-Marufi bi’l-İmam-i Rabbani Kaddesallahü sırrah,

 Ve ila ruh-i cemii’l-kemalati’s-sari ve’l meani es-Seyyid eş-Şeyh Abdullah Piri Dehlevi Kaddesallahü sırrah,

 Ve ila ruh-i Kutbu’l Macid Mevlana Ziyaeddin es-Seyyid eş-Şeyh Halid Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i sahibi’l-mededi ve sırrı’s-sari es-Seyyid eşŞeyh Taha’ 1-Hakkari Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i şeyhi şeyhina vesiletina ilellahi Sultani’l-evliya es-Seyyid eş- Şeyh Taha’l-Hariri Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i şeyhina vesiletina ilellahi Kutbu’l-Aktab ve’l-Ğavsi’1-emced esSeyyid eşŞeyh Muhammed Es’ad Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ervahi müşayihihim ve hulafaihim ve müridihim ve mensubihim ecmain.

Ve ila ruh-i es-Seyyid eş-Şeyh Memiş Efendi Bozkıri Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i es-Seyyid eş-Şeyh Abdullah Efendi Seydişehri Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i es-Seyyid eş-Şeyh Ahmet Bolavi Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i seSeyyid eş-Şeyh Muhammed Haki Mudurnuvi Kaddesailahü sırrah.

Ve ila ruh-i esSeyyid eş-Şeyh Muhammed Muhyiddin-i Haki Bolavi Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i es-Seyyid eş-Şeyh Hoca Ahmet Efendi Bolavi Kaddesallahü sırrah.

Ve ila ruh-i se-Seyyid eş-Şeyh Hayreddin-i Tokadi Kaddesallahü Sırrah.

Ve ila ervahi meşayihihim ve hulafaihim ve müridihim ve mensubihim ecmain.

Ve ila ervahi abaina ve ümmihatina ve ihvanina ve ehavatina ve ammina ve ammatina ve halina ve halatina ve ila ervahi cemii’l-mü’minine ve’-mü’minat ve’l-müslimina ve’l-müslimat el-ehyaü’m ve’l-emvat bi-Rahmetike ya Erhame’rRahimin.

Allahümmensur men nesaraddin, vehzül men hazeleddin. Allahümmensur cuyuşe’l-rnüslimine ve asakira’l-muvahhidin. Ve aslih e’daena ve e’Deaddin(3). Vektübü’ s-sıhhate ve’ s-selamete ve’l-afve ve’l-afiyete aleyna ve al’el-huccac.

ve’l-ğuzat ve’l mücahidine ve’l-müsafırine ve’l-muhimine ve’l-hadırine ve’l ğaibin fi berrike ve bahrike min Ümmeti Muhammedin Sallallahü aleyhi ve seleme aleyhim ecmain.

 Ya Rabbi! Beldemizi ve sair biladi-i islamiyyeyi kaht u ğaladan, taun-u uvebadan, zelzele-i şedaidden, görünür-görünmez belalardan, afat-ı semaviye, afat-ı aradıyyeden, her türlü mehalikten masun ve mahfuz eyle, Ya Rabbi! Masun ve mahfuz eyle, Ya Rabbi masun ve mahfuz eyle, Ya Rabbi! Bu abd-i aciz kulunu, ihvan ahavatımızı, usul-u furularımızı, hükumetimizin şerri şeametinden, insanların şerri şeametinden, ahir zaman fitnelerinden şirk-i hafiden, şirk-i celiden, amellerimizi de riyadan şeytan-ı ma yeştehigın hilesinden, hud’asmdan, insan şeytanların hilesinden hud’asından, nefislerimizin hilesinden hud’asından bizler için her ne türlü malik varsa cümlesinden hıfz u himaye eyle, Ya Rabbi ! Hıfz u himaye eyle, Ya Rabbi ! habib-i Edib-in hürmetine sen hıfz u himaye eyle, Ya Rabbi! Erkan-ı hükümetimizi erkan-ı askeriyemizi adlü adalette daim eyle, mülk ü millet hakkında hayırlı işler görmeye muvaffakiyetler ihsan eyle, her türlü umur ve hususiarrnda rızana muvafik amellerle mükellef eyle, Ya Rabbi ! Onların niyetlarini tashih, kalplerini tavsiye, nefislerini ıslah eyle; şeriat-ı ğarraya hadim eyie, cümlesini Ahkam-ı Kur’aniyye ile amil eyle YaRabbi’3)

Kahraman ordularımızı karada denizde, havada her yerde mansur ve muzaffer eyle, vücutlarma sıhhat ve afiyetler ihsan eyle, Ya Rabbi ! Ehl-i İslama daima nusretker ihsan eyle, ehl-i küffarı daima menhezim eyle,millet-i islamiyyeye hakiki bir sahib ihsan eyle, Ya Rabbi! Ittihadı Islam nasib eyle,Ya Rabbi! Islama ve Müslümanlara yardım eyle (3)

Allahümme erine’l-hakka hakkan verzükna ittibaah.Ve erine!l-batıle batılen verzükna ictinabeh. Allahümme la teda’lena zenben illa ğafferteh vela hemen illa keşşefteh vela meridan illa şeffeytah vela deynen illa gazayteh vela haceten min havaici’d-dünya illa gazayteha Ya Erhame’r-Rahimin

Rabbena la tüziğ gulubena ba’de iz hedeytena veheblena mi’l-ledünke rahmeh. İnneke ente’l vehhab.

Rabbena zalemna enfüsina ve illem teğfirlena ve terhamna lenekünenne mine’l-hasırin.(3) Rabbena la tec’alna fitneten li’l-lezine keferu veğfirlena.

Rabbena inneke ente’l Azizü’l-Hakim. Rabbeneftah beynena ve beyne kavmina bi’l-hakkı ve ente hayru’l-fatihin.

Rabbena Atina fi’d-dünya haseneten ve fi’l ahirati haseneten ve gına azabe’n-nar.

Rabbenağfirli veli valideyye veli’l mü’minine yevme yegumü’l-hısab, biRahmetike ya Erhame’-Rahimin.!

Subhane Rabbıke Rabbı’l-Izzetı amma yesifün ve selamun ale’l-murselin velhamdü lillahi Rabbi’l-alemin. Bi hürmeti şerefi’n-nebiyyi ve bi-hürmeti şerefi’l-Fatiha.


*Ala Eşrefi’l alemine Seyyidina Muhammedin salevat!
(Allahümme sahi ala Muhammedin ve ala eli Muhammedin ve sellim)
**Ala Efdali’l -alemine Seyyidina Muhammedin salevat!
Allahümme salli ala Muhammedin ve ala eli Muhammedin ve sellim)
***Ala Ekmeli’l -alemine Seyyidina Muhammedin salevat!
Alahümme salli ala Muhammedin ve ala eli Muhammedin ve sellim)