Günlük Dualar

news-separator

 

dua

(Sabah-akşam  7 defa “Allahümme ecirnî minennâr” diyen cehennemden kurtulur.) (Ebu Davud)

 


(Sabah-akşam, 3  defa, “Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi şeyün fil erdı velâ fissemâi ve  hüvessemîul alîm” okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.) [İ. Mâce]

 


(Sabah 3 defa, “Eûzü  billahis-semîil alîm-i mineşşeytânirracîm” dedikten sonra Besmele ile Haşr  suresinin son üç ayetini okuyana, 70 bin melek, akşama kadar duâ eder. O gün  ölürse şehit olur. Akşam okursa yine aynı şeylere kavuşur.) [Tirmizî]

 


(Şirkten korunmak için “Allahümme  innî eûzübike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estağfiruke li-mâ lâ  a’lemü inneke ente allâmülguyûb” okuyun!) [İ. Ahmed]

 


(Sabah-akşam 7 defa “Hasbiyallahü  lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arşil-azîm” okuyanın dünya ve  ahiret işine Allah kâfi gelir.) [Beyhekî]

 


“(Allahümme ma esbaha bî  min ni’metin ev bi ehadin min halkıke, fe minke vahdeke lâ şerîke leke, felekel  hamdü ve lekeşşükr” duâsını, gündüz okuyan o günün, akşam okuyan o gecenin  şükrünü ifâ etmiş olur.) [Akşam "esbaha" yerine "emsâ" denir.]

 


(Sabah-akşam on defa,  “Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-şerîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve  yümît ve hüve alâ külli şeyin kadîr” okuyan kimse, kötülüklerden korunur.) [Nesâî]

 


(Bir kimse, sabah-akşam  yüz defa “Sübhânallahi ve bihamdihi” derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar  sevap kazanamaz.) [Deylemî]

 


(Evden çıkarken “Bismillâhi,  tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah” diyen, tehlikelerden  korunur ve şeytan ondan uzaklaşır.) [Tirmizî]

 


(Lâ havle… okumak,  doksandokuz derde devadır. Bunların en hafifi sıkıntıdan kurtulmaktır.) [Ebû  Nuaym]

 


İmam-ı Rabbanî (ks)  Hazretleri, din ve dünya zararlarından kurtulmak için her gün 500 defa “Lâ havle  velâ kuvvete illâ billah” okurdu. Okumaya başlarken ve okuyunca yüzer defa  Salevat getirirdi. (Tefsir-i Mazherî)]

 


(Hergün yüz defa salevat  getiren, münafıklıktan ve cehennem ateşinden uzaklaşır ve kıyamette şehitlerle  beraber olur.) [Taberânî]

 


(Günde 25 defa “Allahümme  bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt” okuyan şehit olarak ölür.) (Redd-ül  Muhtar)

 


(Gece Âmenerrasulüyü  okuyana, her şey için yeterlidir. Bu iki ayeti yatsıdan sonra okuyana, geceyi  ibadetle geçirmiş sevabı verilir.) [Şir’a]

 


(Tebârekeyi okumadan  yatma! Kabir azabını def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya  etmiş gibi sevaba kavuşur.) [Eyoğul İlmihâli]

 


(Eve girerken İhlas  suresini okuyan, yoksulluk görmez.) [T. Kurtubî]

 


(Evden çıkarken Âyet-el  kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.) [Eyoğul İlmihâli]

 


İstiğfâra devam etmek

(İstiğfâra devam  eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.) [İbni Mâce]

 


[İstiğfâr olarak "Estağfirullah  el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh" okumalıdır.

 


(Günde yüz kere "Lâ  ilâhe illallah" diyen kimsenin, kıyamet gününde yüzü ay gibi parlar.) [Taberânî]

 


(Bir yere gelen, “Eûzü  bikelimâtillahittammâti min şerri ma haleka” okursa, o yerden kalkıncaya kadar,  ona hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

 


(Sıkıntılı veya  borçlu, bin kerre “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” derse,  Allahü teâlâ işini kolaylaştırır.) [Şir’a]

 


Seyyid Abdülhakim Efendi  (ks) Hazretleri buyuruyor ki:

“Yatağa abdestli gir, Eûzü Besmele çek, sağ yanın üzerine kıbleye  karşı yat, sağ avucunu sağ yanağının altına koy, Ayet-el-kürsî, 3 İhlas, bir  Fatiha ve birer defa iki kul e’uzüden sonra 3 defa “Estağfirullah el-azîm ellezî  lâ ilâhe illâhu” oku, sonuncusuna “el-hayyel kayyûme ve etûbü ileyh” ekle.

 


On defa da, “Lâ havle  velâ kuvvete illâ billah” oku, sonuncusuna “-hil aliyyil azîm ellezîlâ ilâhe  illâhu” ilave et! (Ey Oğul İlmihali)

 


Uykudan uyanınca, “Allahümmağfirlî”  demek çok sevaptır.

 


Yatağa girince 3 defa “Estağfirullah  el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh okuyan kimsenin  günahları, deniz köpüğü kadar pek çok olsa da, affolur. [Tirmizî]

 


Her gece yatarken yüz  defa, “Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber” okuyan  kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır.